Nieuw in het VOC.
Kom gezellig biljarten.

Er is een nieuw initiatief in het VOC!
We willen graag een biljart avond gaan organiseren.
Uiteraard gaat dit alleen als we genoeg aanmeldingen hebben.

Meld je snel aan via ons bekende Email adres : info@voc-expeditie.nl
Momenteel zijn wij onderbemand in de vrijwilligers en organiseren we even geen kinderactiviteiten, Na de zomervakantie volgt meer info

 

GEDRAGSCODE / AVG / VOG

Vertrouwenspersoon

Het Vossener Ontmoetingscentrum hanteert een beleid dat u, uw kind maar ook onze vrijwilligers terecht kunnen bij onze vertrouwenspersoon indien er problematiek optreed binnen het Vossener Ontmoetingscentrum.

De vertrouwenspersoon binnen het Vossener Ontmoetingscentrum is:

Peter Verstappen
peter@voc-expeditie.nl

Gedragscode vrijwilligers Vossener Ontmoetingscentrum

Het Vossener Ontmoetingscentrum voert een gedragscode waar onze vrijwilligers zich aan moeten houden. Deze kunt u hieronder doorlezen:
Veel grenzen in het contact tussen vrijwillige medewerkers en minderjarige leden/ deelnemers aan de activiteiten van de stichting de Vossener en stichting jeugdgroep de Vossener van het Vossener Ontmoetingscentrum zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt. Het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken, die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is toenadering en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong) volwassen vrijwilligers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hebben wij als stichting de Vossener en stichting jeugdgroep de Vossener van het Vossener Ontmoetingscentrum voor al onze vrijwillige medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht en sanctiebeleid dat door de beide stichtingen van het Vossener Ontmoetingscentrum wordt gevoerd.
Wanneer je bij ons komt werken als vrijwilliger of stagiair(e), vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.
A. De gedragsregels voor vrijwillige medewerkers:
1. De begeleider moet zorgen voor een sfeer, waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt. Omgeving moet weg
2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast. 

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is. 

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. 
Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

6. De begeleider zal tijdens activiteiten, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd. 

8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 

9. De begeleider krijgt of geeft geen (in)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.
Deze gedragscode is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Vossener Ontmoetingscentrum.

AVG-WET

Graag willen wij u attenderen op de AVG-Wet welk per 25 mei 2018 van toepassing zal zijn:

Klik hier om onze privacy policy te lezen
Het Vossener Ontmoetingscentrum houd zich strikt aan de AVG-Wet en zal terstond indien u hierom vraagt uw gegevens verwijderen.

VOG

Onze vrijwilligers zijn voorzien van een verklaring omtrent gedrag, voor meer informatie verwijzen wij u naar de overheid.

Link naar 'https://www.justis.nl/producten/vog/index.aspx'